Przeglądarka z której korzystasz nie jest wspierana przez System. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem

Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych

  • Numer postępowania P/1/AZZ/00041/11
Data obowiązywania Opis zmian Druki
Aktualna Zmaina 3 treści ogłoszenia   FS-05  |    FS14
2011-12-27 13:23 Zmiana 2 treśc ogłoszenia   FS-05  |    FS14
2011-12-27 07:17 Zmiana treści ogłoszenia   FS-05  |    FS14
2011-11-24 21:18 --   FS-05


Ogłoszenie publiczne

Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej 2011-11-22 10:01

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line: http://simap.eu.int

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE


SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa: ENERGA-OPERATOR SA

Adres pocztowy: ul. Marynarki Polskiej 130

Miejscowość: Gdansk

Kod pocztowy: 80-557

Kraj: pl

Punkt kontaktowy: 80-870 Gdansk, ul. M. Reja 29

Osoba do kontaktów: Stanislaw Hejna

Tel.: (58) 745 78 41

E-mail: stanislaw.hejna@energa.pl

Faks: (58) 347 30 90

Adresy internetowe

Ogólny adres podmiotu zamawiającego www.energa-operator.pl

Adres profilu nabywcy

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: *

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny:

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: *

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: *

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

inny:

I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sektor elektroenergetyczny

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sektor wodny

Usługi pocztowe

Usługi kolejowe

Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy

Działalność dotycząca portów wodnych

Działalność dotycząca portów lotniczych

Pliki do wydruku

Klucz tooltipa:

# PL:

pickcategorysearchnoaction

Wybierz kategorię

  Numer Nazwa

Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej